AVG

“Een fijne en veilige plek, dat bied ik de kinderen. En Stroomm mij.”

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De Wet Bescherming Persoonsgegevens is per 25 mei 2018 komen te vervallen en vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze wet geldt voor iedereen dus ook voor onderwijsstichtingen en scholen.

Stroomm geeft in samenwerking met de CED-Groep invulling aan deze wet. Als externe Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) is mevrouw A. Groen-Vendrig benoemd. Zij is bereikbaar via a.groen@cedgroep.nl of 010–4071993. Daarnaast is binnen het bestuur een Security Officer benoemd. Deze onderhoudt de directe contacten met de FG en de scholen in geval van datalekken en privacy-vragen.

Binnen Stroomm is een bovenschoolse werkgroep geformeerd die het privacybeleid van Stroomm heeft opgesteld. De GMR heeft ingestemd met dit beleid. Ook is er een privacyreglement en -verklaring opgesteld die u onderaan deze pagina kunt vinden. In het kort houdt het privacybeleid in dat scholen betrokkenen goed moeten voorlichten over de privacybescherming op school, over de rechten en plichten van leerlingen, ouders en medewerkers en over wat de school doet om privacy-risico’s te beperken. Er mogen niet meer gegevens worden gevraagd dan strikt noodzakelijk. Voor het gebruik van foto’s en video’s van leerlingen is toestemming van ouders nodig. Toestemming moet altijd worden vastgelegd met een handtekening van de ouder(s). Dit geldt ook voor het gebruik van digitale leermiddelen.