AVG

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De Wet Bescherming Persoonsgegevens is per 25 mei 2018 komen te vervallen en vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze wet geldt voor iedereen dus ook voor onderwijsstichtingen en scholen.

Stroomm heeft in samenwerking met de CED-Groep een start gemaakt met de invoering van deze nieuwe wet. Hiertoe heeft Stroomm conform de regelgeving een externe Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) van de CED-Groep benoemd in de persoon van mevrouw A. Groen-Vendrig, bereikbaar via a.groen@cedgroep.nl of 010 – 4071993. Daarnaast is binnen het bestuur een Security Officer benoemd. Deze onderhoudt de directe contacten met de FG en de scholen in geval van datalekken en privacy vragen.

Binnen Stroomm is een bovenschoolse werkgroep geformeerd voor de invoering van de AVG op alle niveaus. Deze werkgroep heeft het privacybeleid van Stroomm opgesteld en hiermee heeft de GMR ingestemd. Tevens is er een privacyreglement en -verklaring opgesteld die u onderaan deze pagina kunt vinden.DSC05548

In het kort houdt het privacybeleid in dat scholen betrokkenen goed moeten voorlichten over de privacybescherming op school, over de rechten en plichten van leerlingen, ouders en medewerkers en over wat de school doet om privacy-risico’s te beperken. Scholen moeten goed nadenken over informatiebeveiliging om datalekken te voorkomen. Scholen zijn verplicht om beter te onderbouwen waarom ze persoonsgegevens van leerlingen willen verzamelen en verwerken en hoe lang ze die gegevens willen bewaren. Er mogen niet meer gegevens worden gevraagd dan strikt noodzakelijk.

Voor het gebruik van foto’s en video’s van leerlingen is toestemming van ouders nodig. Toestemming moet altijd worden vastgelegd met een handtekening van de ouder(s). Dit geldt ook voor het gebruik van digitale leermiddelen.

Privacy reglement
Privacy verklaring
IBP beleid Stroomm