Strategisch beleid

Goed onderwijs kan alleen in een solide en toekomstgerichte onderwijsorganisatie. Meer zorg-gerelateerde taken binnen het onderwijs, toenemende financiële verantwoordelijkheden en krimpende aantallen leerlingen zijn ontwikkelingen die we alleen met elkaar kunnen aanpakken. Dit vereist samenwerking. Zowel intern binnen Stroomm, als extern vanuit regio’s en het samenwerkingsverband. Maar het gaat ook om het besef: Stroomm is meer dan 15 zelfstandig opererende schoollocaties.

Diverse ontwikkelingen in onze maatschappij hebben impact op Stroomm en ons onderwijsproduct. Enkele voorbeelden van ontwikkelingen waarvan die ons de komende periode beïnvloeden:

–> Veranderingen in benodigde vaardigheden
We ondersteunen het leerproces van onze leerlingen en geven een basis voor verdere opleiding voor de toekomst. Deze toekomst stelt andere eisen aan werknemers. Aspecten als creativiteit, analytische vaardigheden, omgaan met verschillende soorten informatie en het hanteren van verschillende (ICT) bronnen worden steeds belangrijker. Als onderwijsorganisatie hebben we een belangrijke rol in het kennis maken en aanleren maken met deze vaardigheden.

–> Veranderingen in maatschappelijke functie
De samenleving vraagt niet alleen om transparantie in het onderwijs, maar ook de maatschappelijke functie is aan verandering onderhevig. Zo heeft de invoering van Passend Onderwijs en de zorgplicht invloed op hoe het onderwijsorganisaties en samenwerkingsverbanden omgaan met verschillen tussen leerlingen.

–> Veranderingen in demografische samenstelling
Er is in Nederland sprake van een daling van het aantal basisschoolleerlingen. Hoewel er lokaal grote verschillen zijn, is deze krimp van het aantal basisschoolleerlingen ook aanwezig binnen de gemeenten waarin Stroomm actief is. Hierop moeten wij anticiperen, teneinde de kwaliteit van ons onderwijs te blijven waarborgen.

folder A3 gezamenlijk ontwikkelen voor de toekomst def_Page_2

Speerpunten leerlingen
Onze ambitie is om de komende jaren gezamenlijk de volgende drie speerpunten verder te ontwikkelen:

  • Leerlingen uitrusten voor de toekomst
  • De leerkracht van de toekomst
  • De organisatie van de toekomst

Basisvaardigheden als taal en rekenen zijn en blijven belangrijke pijlers van ons onderwijs. Maar wij willen onze leerlingen meer meegeven dan alleen deze basis. Daarom is het belangrijk te kijken naar welke vaardigheden kinderen nog meer dienen te ontwikkelen om daar in de toekomst profijt van te hebben. Voorbeelden van deze vaardigheden zijn bijvoorbeeld de veelbesproken 21st century skills. Binnen de STROOMM scholen richten wij ons met name op de volgende vaardigheden:

  • Kritisch en creatief denken
  • Communiceren
  • Samenwerken

De leerkracht van de toekomst folder A3 gezamenlijk ontwikkelen voor de toekomst def_Page_1
De leerkracht doet ertoe! Steeds weer blijkt dat de kracht van onderwijs sterk afhankelijk is van de kwaliteit van de leerkracht. Daarom willen wij gemotiveerd personeel die werkt met ondersteuning van ICT middelen vanuit hun passie, geluk en onderwijsvisie.

Uit onderzoek blijkt dat onze leerkrachten een duidelijke visie hebben op wat we willen ontwikkelen. We willen de leerlingen nog meer zelf laten ontdekken en zelf laten nadenken en de interactie tussen leerlingen sterk vergroten zodat leerlingen ook van elkaar leren. Dit vraagt iets van onze leerkrachten. Niet alleen is onze leerkracht een kennisbron voor informatie en biedt de leerkracht structuur in het leerproces, ook daagt de leerkracht uit om verder op het onderwerp in te gaan en samen leerstof te ontdekken. Stroomm ondersteunt hierbij.

Download hier de flyer: Speerpunten voor de toekomst