Strategisch beleid

Speerpunten van het strategisch beleid van Stroomm 2020-2023: Duik in de verdieping.

Goed onderwijs kan alleen in een solide en toekomstgerichte onderwijsorganisatie. Meer zorg-gerelateerde taken binnen het onderwijs, toenemende financiële verantwoordelijkheden en krimpende aantallen leerlingen zijn ontwikkelingen die we alleen met elkaar kunnen aanpakken. Dit vereist samenwerking. Zowel intern binnen Stroomm, als extern vanuit regio’s en het samenwerkingsverband. Maar het gaat ook om het besef: Stroomm is meer dan 15 zelfstandig opererende schoollocaties.

Duik in de verdieping: faciliteer vakmanschap
Gezien onze huidige solide basis en de gestelde ontwikkelingen hebben wij ervoor gekozen om ons de komende periode met name te richten op de verdieping van het faciliteren van vakmanschap. In lijn met onze gelukspijlers (met een focus op de pijler ’Kind’) doen wij dit aan de hand van zes speerpunten: zicht op leerlingen, aansluiten op de behoefte, groei voor alle leerlingen, floreren op locatie, aantrekkelijk werkgeverschap en leiderschap. Deze speerpunten dienen als richtinggevers voor onze scholen, de manier waarop en het tempo waarin scholen deze invullen is afhankelijk van de situatie.

Bob4 Stroomm 2019

Zicht op leerlingen
Mede door de invoering van Passend Onderwijs zijn onze groepen steeds heterogener geworden, er zijn grotere verschillen tussen onze leerlingen ontstaan. Door deze toename in verschillen wordt het voor onze leerkrachten steeds belangrijker om sneller en scherper inzicht te krijgen in onze leerlingen. Hier gaan wij onze leerkrachten bij faciliteren.

Het krijgen van sneller en scherper inzicht in de leerlingen begint met kennis. Kennis van welke verschillen er tussen leerlingen zijn en hoe deze ontstaan. Of juist de overeenkomsten, want die zijn er ook en vaak nog talrijker. Een deel van deze inzichten vinden haar oorsprong in de werking van het brein en komen tot uiting in de persoonlijkheid, interesses, capaciteiten en sociale positie van leerlingen. Wij stellen onze leerkrachten in staat om deze kennis tot zich te nemen.

Onderwijs aansluiten op de behoefte
In de afgelopen periode is veel aandacht besteed aan variatie in didactiek en het ontwikkelen van 21e eeuwse vaardigheden. Met het versterkte zicht op leerlingen gaan wij deze periode onze didactische activiteiten en hogere orde vaardigheden meer beredeneerd aanbieden aan onze leerlingen. Dit stelt de leerkracht in staat niet alleen meer zicht te krijgen op leerlingen, maar ook het geboden onderwijs nog beter aan te laten sluiten op de behoefte van leerlingen. Ook hierbij gaan wij onze leerkrachten ondersteunen en faciliteren. Omdat wij als geen ander weten dat dit vakmanschap cruciaal is voor ons onderwijs en de ontwikkeling van onze leerlingen.

Alle leerlingen floreren
Door ons versterkt zicht op onze leerlingen en het nog beter aansluiten van ons onderwijs op de behoeften van onze leerlingen, bereiken wij dat al onze leerlingen hun capaciteiten nog meer kunnen benutten. Dit betreft niet alleen de cognitieve capaciteiten, maar ook andere talenten die bij onze leerlingen aanwezig zijn.
Ook wordt er in dit kader meer aandacht besteed aan de algehele persoonsontwikkeling van onze leerlingen. Aspecten als burgerschap en duurzaamheid maken hier een onderdeel van uit. Leerlingen worden steeds meer uitgedaagd om zelf vragen te beantwoorden als wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik. Leerlingen kunnen op deze manier, begeleidt door ouders, partners rondom het kind en onze leerkrachten, werken aan het beter benutten van hun cognitieve capaciteiten, herkennen en ontplooien van hun talenten en groeien als persoon.

Floreren op locatie mogelijk maken
Om onze leerlingen te laten floreren is eigentijdse en veelzijdige huisvesting noodzakelijk. Ook in de komende periode zal er aandacht worden besteed aan de verdere ontwikkeling van onze onderwijslocaties. Voor ons vormen duurzame partnerschappen met diverse andere organisaties hier een cruciaal onderdeel van.

Aantrekkelijk werkgeverschap
Ook komende periode is aantrekkelijk werkgeverschap een speerpunt binnen ons beleid. De door ons personeel geformuleerde gelukspijlers blijven hierbij het uitgangspunt waar wij ons verder op verdiepen. Werkgeluk blijft hierbij leidend en wij continueren het gebruik van Stroomm-breed tevredenheidsonderzoek en de training ‘van druk naar geluk’.
Bij Stroomm wordt het vakmanschap van ons personeel gewaardeerd, gestimuleerd en gefaciliteerd. Je wordt in staat gesteld om je kennis verder te verbreden en up-to-date te houden, je krijgt gereedschappen om dit vakmanschap nog beter dagelijks in de praktijk te brengen en talenten van ons personeel worden breder ontwikkeld. Dit geldt zowel voor onze leerkrachten, directeuren als ondersteunend personeel. Daarnaast willen wij onze organisatie in lijn met onze gelukspijlers nog beter aan laten sluiten bij de competenties, behoeften en balans van ons personeel. Dit zodat ons personeel niet alleen als werknemer zich optimaal bij ons kan ontwikkelen, maar ook de ontwikkeling op persoonlijk vlak door Stroomm gefaciliteerd wordt.BOP 2020-2023

Leiderschap
Het faciliteren van vakmanschap vraagt iets van het leiderschap binnen onze organisatie. Bezieling en aandacht voor het delen van kwaliteiten en vakkennis binnen onze organisatie, samen worden we nog beter. Ook zorg dragen voor de duurzame inzetbaarheid van ons personeel, het duurzame karakter van onze organisatie en ziekteverzuim zijn hierbij aandachtspunten. Dit tevens onder de noemer van verdiend vertrouwen en autonomie. Vertrouwen en autonomie zijn noodzakelijk voor het faciliteren van vakmanschap, net als leiderschap en sturing wanneer de situatie hierom vraagt.

Download hier:
Speerpunten van het strategisch beleid van Stroomm 2020-2023: Duik in de verdieping