Jaarverslag

Het jaarverslag is een onderdeel van onze planningen controlcyclus. Het bestuur doet hierin verslag van de realisatie van de doelen die zijn geformuleerd in het Jaarplan en begroting 2020. Het jaarverslag bestaat uit drie delen:

  • Deel 1 wordt gevormd door het jaarverslag van de Raad van Toezicht van Stroomm over het verslagjaar 2020. In dit deel staat beschreven hoe aan de invulling van het toezicht op de organisatie vorm en inhoud is gegeven.
  • Deel 2 is het bestuursverslag van de Voorzitter College van Bestuur van Stroomm over 2020. In dit deel van het jaarverslag legt het College van Bestuur verantwoording af over de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan het strategisch beleidsplan en tot welke resultaten dat heeft geleid in het verslagjaar. Beide onderdelen geven daarmee informatie over de belangrijkste activiteiten aan interne en externe betrokkenen over het verslagjaar.
  • Deel 3 omvat de financiële verantwoording over 2020, waarin verantwoording wordt afgelegd over het financiële beleid van Stroomm over het verslagjaar en een meerjaren financiële doorkijk wordt gegeven. De controleverklaring van onze accountant is opgenomen in het jaarverslag.

Download hier jaarverslag 2020::

Lees hieronder Stroomm Jaarverslag 2020 – deel 1 en 2: