GMR

Medezeggenschapsraad (MR)
Elke school heeft een eigen medezeggenschapsraad. Aan deze MR vraagt de directeur van de school advies of instemming met betrekking tot schoolspecifieke onderwerpen. Voor de contactpersonen van de MR’en verwijzen wij u naar de websites van de afzonderlijke scholen.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
Beleid dat op bestuursniveau wordt ontwikkeld, wordt ter advisering of instemming voorgelegd aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad: de GMR.

Bij de beleidsvoorbereiding wordt de GMR ook actief betrokken. De GMR behartigt uitsluitend de gemeenschappelijke belangen van de Stroomm-scholen en er komen dan ook in beginsel geen zaken aan de orde die een specifieke school aangaan.​

DSC01523

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Stroomm kent een zogenaamde ‘paraplu structuur’. Deze bestaat uit:

  • Een dagelijks bestuur: bestaande uit één vertegenwoordiger vanuit de themaraden, een onafhankelijk voorzitter en een onafhankelijk secretaris. In totaal zijn dit vier leden.
  • De vier themaraden: Beleid, Strategie & Onderwijs, Financiën en Personeel. De themaraden kennen ieder leden vanuit de oudergeleding en leden vanuit de teamgeleding. De themaraden hebben een gedelegeerde bevoegdheid namens de gehele GMR.

In zijn totaliteit bestaat de GMR uit 22 leden, waaronder de onafhankelijke voorzitter en secretaris, die geen stemrecht hebben.

De gehele GMR komt tenminste 3 keer per jaar bijeen om centrale thema’s te bespreken en uit te wisselen.
Alle vergaderingen van de GMR zijn openbaar. Neem contact op met de GMR-secretaris voor de vergaderdata.

Secretaris GMR: gmr-secretaris@stroomm.nl.